Άδειες τρίτων

Σε αυτήν την ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες άδειες τρίτων:

Άδεια ΜΙΤ

Name Version Copyright
core-js 3.6.4 Copyright © 2014-2020 Denis Pushkarev
custom-event-polyfill 1.0.7 Copyright © 2016 Evan Krambuhl
desandro-matches-selector 2.0.2 Copyright © by David DeSandro
dom4 2.1.5 Copyright © 2013-2015 by Andrea Giammarchi
ev-emitter 1.1.1 Copyright © by David DeSandro
fizzy-ui-utils 2.0.7 Copyright © by David DeSandro
flatpickr 4.5.7 Copyright © 2017 Gregory Petrosyan
get-size 2.0.3 Copyright © by David DeSandro
imagesloaded 4.1.4 Copyright © by David DeSandro
loadjs 3.6.1 Copyright © 2015 Andres Morey
normalize.css 5.0.0 Copyright © Nicolas Gallagher and Jonathan Neal
nouislider 14.1.1 Copyright © 2019 Léon Gersen
object-fit-images 3.2.4 Copyright © Federico Brigante
picturefill 3.0.3 Copyright © 2014 Filament Group
plyr 3.5.6 Copyright © 2017 Sam Potts
popper.js 1.14.7 Copyright © by Federico Zivolo
rangetouch 2.0.1 Copyright © 2019 Sam Potts
regenerator-runtime 0.13.5 Copyright © 2014-present, Facebook, Inc.
smooth-scroll 14.2.1 Copyright © Go Make Things, LLC
stickyfilljs 2.1.0 Copyright © 2017 Oleg Korsunsky
string.prototype.startswith 0.2.0 Copyright © Mathias Bynens
tippy.js 3.4.1 Copyright © 2017 atomiks
unidragger 2.3.0 Copyright © by David DeSandro
unipointer 2.3.0 Copyright © by David DeSandro
url-polyfill 1.1.9 Copyright © 2017 Valentin Richard
waypoints 4.0.1 Copyright © 2011-2014 Caleb Troughton
wnumb 1.2.0 Copyright © 2019 Léon Gersen

View license: MIT License

Copyright YEAR COPYRIGHT HOLDER Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Άδεια ISC

Name Version Copyright
family.scss 1.0.8 Copyright © by Lucas Bonomi

View license: ISC

ISC License: Copyright © 2004-2013 by Internet Systems Consortium, Inc. ("ISC") Copyright © 1995-2003 by Internet Software Consortium Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice ap-pear in all copies. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND ISC DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL ISC BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN AC-TION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNEC-TION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

W3C-20150513

Name Version Copyright
intersection-observer 0.7.0 Copyright © by Philip Walton

View license: W3C SOFTWARE AND DOCUMENT NOTICE AND LICENSE

This work is being provided by the copyright holders under the following license.

License
By obtaining and/or copying this work, you (the licensee) agree that you have read, understood, and will comply wit the following terms and conditions.
Permission to copy, modify, and distribute this work, with or without modification, for any purpose and without fee or royalt is hereby granted, provided that you include the following on ALL copies of the work or portions thereof, including modifications:
The full text of this NOTICE in a location viewable to users of the redistributed or derivative work. Any pre-existing intellectual property disclaimers, notices, or terms and conditions. If none exist, the W3C Software and Document Short Notice should be included. Notice of any changes or modifications, through a copyright statement on the new code or document such as "This software or document includes material copied from or derived from [title and URI of the W3C document]. Copyright © [YEAR] W3C® (MIT, ERCIM, Keio, Beihang)."
Disclaimers
THIS WORK IS PROVIDED "AS IS," AND COPYRIGHT HOLDERS MAKE NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR THAT THE USE OF THE SOFTWARE OR DOCUMENT WILL NOT INFRINGE ANY THIRD PARTY PATENTS, COPYRIGHTS, TRADEMARKS OR OTHER RIGHTS.
COPYRIGHT HOLDERS WILL NOT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF ANY USE OF THE SOFTWARE OR DOCUMENT.
The name and trademarks of copyright holders may NOT be used in advertising or publicity pertaining to the work without specific, written prior permission. Title to copyright in this work will at all times remain with copyright holders.