Άδειες τρίτων

Σε αυτήν την ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες άδειες τρίτων:

Άδεια ΜΙΤ

Name Version Copyright
@popperjs/core 2.11.8 Copyright © 2019 Federico Zivolo
core-js 3.36.0 Copyright © 2014-2023 Denis Pushkarev
custom-event-polyfill 1.0.7 Copyright © 2016 Evan Krambuhl
desandro-matches-selector 2.0.2 Copyright © by David DeSandro
ev-emitter 1.1.1 Copyright © by David DeSandro
fizzy-ui-utils 2.0.7 Copyright © by David DeSandro
flatpickr 4.6.13 Copyright © 2017 Gregory Petrosyan
get-size 2.0.3 Copyright © by David DeSandro
imagesloaded 4.1.4 Copyright © by David DeSandro
loadjs 4.2.0 Copyright © 2015 Andres Morey
modern-normalize 2.0.0 Copyright © Nicolas Gallagher. Copyright © Jonathan Neal. Copyright © Sindre Sorhus
noUiSlider 15.7.1 Copyright © 2019 Léon Gersen
plyr 3.6.9 Copyright © 2017 Sam Potts
rangetouch 2.0.1 Copyright © 2019 Sam Potts
smooth-scroll 14.2.1 Copyright © Go Make Things, LLC
tippy.js 6.3.7 Copyright © 2017-present atomiks
unidragger 2.4.0 Copyright © by David DeSandro
unipointer 2.4.0 Copyright © by David DeSandro
url-polyfill 1.1.12 Copyright © 2017 Valentin Richard
wnumb 1.2.0 Copyright © 2019 Léon Gersen
iFrame Resizer V4 4.3.2 Copyright © 2013-21 David J. Bradshaw
@apollo/client 3.5.4 Copyright (c) 2021 Apollo Graph, Inc. (Formerly Meteor Development Group, Inc.)
@graphql-typed-document-node/core 3.1.1 Copyright (c) Dotan Simha
@remix-run/router 1.0.3 Copyright (c) React Training 2015-2019, Copyright (c) Remix Software 2020-2022
@tippyjs/react 4.2.6 Copyright (c) 2018 atomiks
@wry/context 0.6.1 Copyright (c) 2019-2021 Ben Newman
@wry/equality 0.5.3 Copyright (c) 2019 Ben Newman
@wry/trie 0.3.2 Copyright (c) 2019-2021 Ben Newman
apollo-link-rest 0.9.0-rc.2 Copyright (c) 2016 - 2017 Meteor Development Group, Inc.
call-bind 1.0.2 Copyright (c) 2020 Jordan Harband
classnames 2.3.2 Copyright (c) 2018 Jed Watson
ev-emitter 1.1.1 Copyright (c) David DeSandro
function-bind 1.1.1 Copyright (c) 2013 Raynos.
get-intrinsic 1.1.3 Copyright (c) 2020 Jordan Harband
graphql-tag 2.12.6 Copyright (c) 2021 Apollo Graph, Inc. (Formerly Meteor Development Group, Inc.)
graphql 16.6.0 Copyright (c) GraphQL Contributors
hamt_plus 1.0.2 Copyright (C) 2016 Matt Bierner
has-symbols 1.0.3 Copyright (c) 2016 Jordan Harband
has 1.0.3 Copyright (c) 2013 Thiago de Arruda
imask 6.4.3 Copyright (c) 2016 uNmAnNeR
js-tokens 4.0.0 Copyright (c) 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Simon Lydell
lodash.debounce 4.0.8 Copyright (c) John-David Dalton
lodash 4.17.21 Copyright (c) John-David Dalton
loose-envify 1.4.0 Copyright (c) 2015 Andres Suarez
object-assign 4.1.1 Copyright (c) Sindre Sorhus (sindresorhus.com)
object-inspect 1.12.2 Copyright (c) 2013 James Halliday
optimism 0.16.1 Copyright (c) 2016 Ben Newman
prop-types 15.8.1 Copyright (c) 2013-present, Facebook, Inc.
react-dom 16.14.0 Copyright (c) Facebook, Inc. and its affiliates.
react-flatpickr 3.10.13 Copyright (c) 2020 haoxin
react-imask 6.4.3 Copyright (c) 2016 uNmAnNeR
react-is 16.13.1 Copyright (c) Facebook, Inc. and its affiliates.
react-router-dom 6.4.3 Copyright (c) React Training 2015-2019, Copyright (c) Remix Software 2020-2022
react-router 6.4.3 Copyright (c) React Training 2015-2019, Copyright (c) Remix Software 2020-2022
react 16.14.0 Copyright (c) Facebook, Inc. and its affiliates.
recoil 0.7.6 Copyright (c) Meta Platforms, Inc. and affiliates.
scheduler 0.19.1 Copyright (c) Facebook, Inc. and its affiliates.
side-channel 1.0.4 Copyright (c) 2019 Jordan Harband
symbol-observable 4.0.0 Copyright (c) 2021 Sindre Sorhus (sindresorhus.com), Copyright (c) 2021 Ben Lesh
ts-invariant 0.9.4 Copyright (c) 2019 Apollo GraphQL
uuid 9.0.0 Copyright (c) 2010-2020 Robert Kieffer and other contributors
zen-observable-ts 1.2.5 Copyright (c) 2021 Apollo Graph, Inc. (Formerly Meteor Development Group, Inc.)
zen-observable 0.8.15 Copyright (c) 2018 zenparsing (Kevin Smith)

View license: MIT License

Copyright YEAR COPYRIGHT HOLDER Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Άδεια ISC

Name Version Copyright
family.scss 1.0.8 Copyright © by Lucas Bonomi

View license: ISC

ISC License: Copyright © 2004-2013 by Internet Systems Consortium, Inc. ("ISC") Copyright © 1995-2003 by Internet Software Consortium Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice ap-pear in all copies. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND ISC DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL ISC BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN AC-TION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNEC-TION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

BSD-3-CLAUSE

Name Version Copyright
CryptoJS 3.1.2 Copyright (c) 2009-2013 by Jeff Mott. All rights reserved.
hoist-non-react-statics 3.3.2 Copyright (c) 2015, Yahoo! Inc. All rights reserved.
qs 6.11.1 Copyright (c) 2014, Nathan LaFreniere and other [contributors](https://github.com/ljharb/qs/graphs/contributors)

View license: BSD-3

BSD-3 License: Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Commercial License

Name Version Copyright
flickity 2.2.1 Copyright by David DeSandro
flickity-imagesloaded 2.0.0 Copyright by David DeSandro

View license: W3C SOFTWARE AND DOCUMENT NOTICE AND LICENSE

This work is being provided by the copyright holders under the following license.

License
By obtaining and/or copying this work, you (the licensee) agree that you have read, understood, and will comply wit the following terms and conditions.
Permission to copy, modify, and distribute this work, with or without modification, for any purpose and without fee or royalt is hereby granted, provided that you include the following on ALL copies of the work or portions thereof, including modifications:
The full text of this NOTICE in a location viewable to users of the redistributed or derivative work. Any pre-existing intellectual property disclaimers, notices, or terms and conditions. If none exist, the W3C Software and Document Short Notice should be included. Notice of any changes or modifications, through a copyright statement on the new code or document such as "This software or document includes material copied from or derived from [title and URI of the W3C document]. Copyright © [YEAR] W3C® (MIT, ERCIM, Keio, Beihang)."
Disclaimers
THIS WORK IS PROVIDED "AS IS," AND COPYRIGHT HOLDERS MAKE NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR THAT THE USE OF THE SOFTWARE OR DOCUMENT WILL NOT INFRINGE ANY THIRD PARTY PATENTS, COPYRIGHTS, TRADEMARKS OR OTHER RIGHTS.
COPYRIGHT HOLDERS WILL NOT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF ANY USE OF THE SOFTWARE OR DOCUMENT.
The name and trademarks of copyright holders may NOT be used in advertising or publicity pertaining to the work without specific, written prior permission. Title to copyright in this work will at all times remain with copyright holders.

Name Version Copyright
tslib 2.4.1 Copyright (c) Microsoft Corporation.

View license: BSD Zero Clause License

License
Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted. THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS” AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.