Όροι Χρήσης 

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Διαδικτυακού μας τόπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Διαδικτυακού μας τόπου. Η Volkswagen Financial Services (εφεξής για λόγους συντομίας “η Δικαιούχος”) δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες/επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του Διαδικτυακού μας τόπου. 

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας  

Το σύνολο του περιεχομένου του Διαδικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση (download)», μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Διαδικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως σχετίζεται με τον δικό μας Διαδικτυακό τόπο.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Δικαιούχο ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Δικαιούχου ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον Διαδικτυακό μας τόπο δεν θα πρέπει κατά οιοδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. 

Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη  

Ο επισκέπτης/χρήστης του Διαδικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Διαδικτυακού μας τόπου. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Διαδικτυακού μας τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών ΙΝΤΕΡΝΕΤ). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Διαδικτυακό μας τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα, απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη/επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης. Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Διαδικτυακού μας τόπου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται σ’ αυτό από κακή ή αθέμιτη χρήση από μέρους του των σχετικών υπηρεσιών. Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του Διαδικτυακού μας τόπου πιο συγκεκριμένα, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε περιεχόμενο προσβλητικό της προσωπικότητας, της τιμής, ή της υπόληψης τρίτων, ή περιεχόμενο που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων, ή παραβιάζει τον ποινικό νόμο γενικότερα. Για οποιαδήποτε ζημιά ή ηθική βλάβη προκληθεί δια των υπηρεσιών μας, από την ανάρτηση, δημοσίευση ή κοινοποίηση οιουδήποτε περιεχομένου, υπεύθυνος για την αποκατάστασή τους είναι αποκλειστικά ο επισκέπτης/χρήστης-μέλος. Αν παρά τον όγκο των στοιχείων, πληροφοριών, περιεχομένων κλπ., ο Διαδικτυακός μας τόπος, πληροφορηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, περιεχόμενο που προσβάλλειτην προσωπικότητα, την τιμή ή την υπόληψη οιουδήποτε τρίτου, και κατά την κρίση του επιφέρει ηθική βλάβη και περιουσιακή ζημία σε τρίτον, δικαιούται χωρίς προειδοποίηση: α) Να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο. β) Να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστημέλους. γ) Να λάβει οποιοδήποτε κατά την κρίση του νομικό μέτρο, για την αποτροπή της συγκεκριμένης πράξης, και της πρόκλησης οιασδήποτε ζημιάς σε τρίτους. 

Περιορισμός ευθύνης Δικτύου

Η Δικαιούχος χωρίς να εγγυάται και συνεπώς χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του Διαδικτυακού μας τόπου, να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε οιαδήποτε περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Δικαιούχου για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του Διαδικτυακού μας τόπου. Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η Δικαιούχος, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας. Η Δικαιούχος σε οιαδήποτε περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για το Διαδικτυακό μας τόπο, είτε για κάποιο άλλο site server μέσω των οποίων γίνεται λήψη του περιεχομένου της. Ως εκ τούτου η Δικαιούχος δεν ευθύνεται σε οιαδήποτε περίπτωση για τυχόν αποθετικές ζημίες ή διαφυγόν κέρδος, άμεση ή έμμεση ζημία, λήψη απόφασης, διενέργεια ή μη χρηματιστηριακής ή άλλης επενδυτικής συναλλαγής, προερχόμενη από την χρήση του Διαδικτυακού μας τόπου. 

Αποκλεισμός συμβουλών

Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες/επισκέπτες μέσω του Διαδικτυακού μας τόπου, δεν αποτελεί σε οιαδήποτε περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε επενδυτικής ή άλλης πράξεως με οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης κατά τα ως άνω οριζόμενα. 

Δεσμοί (links) προς άλλα sites Ο Διαδικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banner ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των διαδικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε, ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων διαδικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους διαδικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε οιαδήποτε περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε. 

Αποζημίωση

Ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του Διαδικτυακού μας τόπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική, απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση από μέρους του χρήστη, αναλαμβάνει την υποχρέωση ο ίδιος αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει το Διαδικτυακό μας τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Παροχή πληροφοριών και ενημέρωσης

Η Δικαιούχος καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του Διαδικτυακού μας τόπου να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, πληρότητα, χρονική εγγύτητα, επάρκεια και διαθεσιμότητα, δεν εγγυάται όμως και δεν ευθύνεται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Ο Διαδικτυακός μας τόπος δεν εγγυάται σε οιαδήποτε περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Σε οιαδήποτε περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη της Δικαιούχου για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στο χρήστη του Διαδικτυακού μας τόπου εξ' αφορμής της χρήσης αυτής. Οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που διατίθενται στους χρήστες μέσω του Διαδικτυακού μας τόπου, στον βαθμό που δεν αφορούν την ίδια την Δικαιούχο, συλλέγονται από την Δικαιούχο από προσιτές στο κοινό πηγές και παρέχονται προς τους χρήστες του Διαδικτυακού μας τόπου αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Οποιεσδήποτε εξ' αυτών των πληροφοριών δεν αποτελούν απόψεις ούτε εκφράζουν θέσεις της Δικαιούχου. Η Δικαιούχος δεν προβαίνει σε αξιολόγηση, εκτίμηση, υιοθέτηση, αποδοχή ή έγκριση των πληροφοριών, η δε παροχή αυτών μέσω του Διαδικτυακού μας τόπου δε μπορεί σε οιαδήποτε περίπτωση να θεωρηθεί ότι συνιστά παροχή συμβουλής ή σύστασης, προσφορά, πρόταση ή αποδοχή πρότασης για κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης ή συναλλαγής με την Δικαιούχο ή με τρίτους. Στον χρήστη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για την χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχομένων πληροφοριών. Η λήψη οποιωνδήποτε επιχειρηματικών ή άλλων αποφάσεων με αφορμή τις πληροφορίες αυτές γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και η Τράπεζα δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχομένων, μέσω του Διαδικτυακού μας τόπου, πληροφοριών. 

Λειτουργία της ιστοσελίδας

Το Internet δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και, μολονότι η Δικαιούχος χρησιμοποιεί λογισμικό κατά των ιών Η/Υ, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του Διαδικτυακού μας τόπου θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του Διαδικτυακού μας τόπου. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς.

Διαθεσιμότητα

Ο παρών Διαδικτυακός μας τόπος δεν προορίζεται για χρήση από οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία ή χώρα, όπου τέτοια χρήση θα ήταν αντίθετη προς τους ισχύοντες τοπικούς νόμους ή τις αντίστοιχες διατάξεις. 

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Το παρόν διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε οιαδήποτε περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Τυχόν μη έγκαιρη ενάσκηση εκ μέρους της Δικαιούχου οποιουδήποτε προερχομένου εκ του παρόντος δικαιώματος, είτε μια φορά, είτε κατ’ επανάληψη, δεν σημαίνει παραίτησή της εκ του δικαιώματος αυτού. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ρητά η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τoυ Διαδικτυακού μας τόπου με τρόπο, φωτοτυπικό, έγγραφο, εκτυπωτικό, ηχογράφησης ή άλλο πλην ηλεκτρονικού, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Δικαιούχου, σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 και τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου πού ισχύουν στην Ελλάδα. ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τoυ Διαδικτυακού μας τόπου που αποτελεί περιεχόμενό του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή, ήτοι ο Διαδικτυακός μας τόπος, συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του Διαδικτυακού μας τόπου. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής του παρόντος είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. 

Προσωπικά Δεδομένα  

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι επιτακτική ανάγκη για εμάς. Σεβόμαστε το δικαίωμά σας στην εμπιστευτικότητα και έχουμε λάβει όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών από απώλεια, κλοπή και κατάχρηση, καθώς και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση και καταστροφή. Μπορείτε να μάθετε πως συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας ανατρέχοντας στην Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων.

H Volkswagen Bank (Λ. Βουλιαγμένης 409 A, Ηλιούπολη, Αττική, Τηλ. 210- 89. 25. 900, Φαξ: 210-89.25.959) θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του Διαδικτυακού μας τόπου που θα έρθουν σε γνώση της, λαμβάνοντας ταυτόχρονα κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών. Συνεπώς, τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις αρμόδιες Αρχές. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών εκ μέρους της Volkswagen Bank θα λαμβάνει χώρα αποκλειστικά για τους λόγους που αναφέρονται στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Ιστοσελίδας.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ FACEBOOK 

Η σελίδα αυτή ακολουθεί τους κανόνες που περιέχονται στους όρους χρήσης του οικείου Διαδικτυακού τόπου.Επιπλέον,

• Επιτρέπεται η ανάρτηση σχολίων, αποριών, φωτογραφιών και βίντεο που αναφέρονται στις υπηρεσίες της Volkswagen Bank.

• Δεν επιτρέπεται η κατάχρηση του χώρου της σελίδας, δηλαδή η ανάρτηση σχολίων διαφήμισης και spam.

• Δεν επιτρέπονται τα υβριστικά σχόλια.

•Απαγορεύονται τα σχόλια, οι δημοσιεύσεις, η ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο που αναφέρονται σε παράνομη ή αντικοινωνική συμπεριφορά.

• Απαγορεύονται τα σχόλια, οι δημοσιεύσεις, η ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο που μπορεί να θεωρηθούν προσβλητικά από οποιοδήποτε φύλο, μειονότητα, θρησκεία, φυλή ή κουλτούρα, ή επιτίθενται προσωπικά σε κάποιο χρήστη ή έτερο τρίτο πρόσωπο.

• Η Volkswagen Bank δε φέρει οιαδήποτε ευθύνη για τα δικαιώματα των αναρτημένων φωτογραφιών και βίντεο από τους χρήστες στη σελίδα. • Θα αφαιρούνται αυτόματα τα σχόλια, δημοσιεύσεις και αναρτήσεις φωτογραφιών και βίντεο που κρίνονται αντίθετοι στους κανόνες της ορθής χρήσης της σελίδας, αλλά και στους κανόνες των συναλλακτικών ηθών και της καλής πίστης.

• Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή τη σελίδα αφορούν τις υπηρεσίες, ήτοι χρηματοδοτικές και ασφαλιστικές, της Volkswagen Bank στην Ελληνική Aγορά. • Οι πληροφορίες για τις τιμές που περιλαμβάνονται ή παρέχονται μέσω της σελίδας έχουν ως μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και δεν συνιστούν προσφορά. Οι τιμές που παρουσιάζονται αφορούν ενδεικτικές τιμές λιανικής.

• Η Volkswagen Bank διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόσει τις πολιτικές αυτές κατά την κρίση της. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με αυτές ή θεωρείτε ότι κακώς αφαιρέθηκε κάποιο σχόλιο ή φωτογραφία σας, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας.