Κοινή Επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρ. 26 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)Joint Controllership pursuant to Art. 26 GDPR 

Trusted Shops GmbH και Χρήστης 

Στο πλαίσιο της συμμετοχής σας στην έρευνα ικανοποίησης, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το όνομά σας θα μεταφερθούν στην Trusted Shops GmbH, θα υποβληθούν σε επεξεργασία από το αντίστοιχο υπεύθυνο μέρος και θα αποθηκευτούν, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται, για την εκπλήρωση των καθορισμένων σκοπών και νομικών υποχρεώσεων. Μπορείτε να βρείτε το βασικό περιεχόμενο της συμφωνίας κοινής επεξεργασίας που έχει συναφθεί με την Trusted Shops εδώ.

Χρήστης και συμβαλλόμενο μέρος της σχετικής Συμφωνίας Κοινής Επεξεργασίας που έχει συναφθεί με την Trusted Shops GmbH σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΓΚΠΔ.

Λάβετε υπόψη ότι επισημαίνεται ο χρήστης και το συμβαλλόμενο μέρος που σχετίζονται με εσάς.

Οντότητα Αριθμός εμπορικού μητρώου Διεύθυνση
Volkswagen Bank GmbH, Greek Branch 123624760001 409A Vouliagmenis Av., Ilioupoli, Athens, Greece

Ουσιώδες περιεχόμενο της Συμφωνίας Κοινής Επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθ. 26 του ΓΚΠΔ

Περιγραφή Εμφάνιση των γραφικών στοιχείων (π.χ. Trustbadge)  Παροχή της πλατφόρμας αξιολόγησης και υποβολής αξιολόγησης Δημόσια προβολή των αξιολογήσεων και των σχολίων

Αποστολή προσκλήσεων αξιολόγησης για λογαριασμό του Χρήστη

Δημιουργία συνδέσμων πρόσκλησης για τις αξιολογήσεις με χρήση του Trusted Shops API

 

Παρακολούθηση και καταγραφή των αξιολογήσεων

Σκοπός Προβολή των αξιολογήσεων καταστημάτων (διαφήμιση). Πρόληψη της κατάχρησης και της απάτης· βελτιστοποίηση προσφορών και ιστοτόπων. Εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της ιστοσελίδας. Συλλογή σχολίων σχετικά με τον Χρήστη ή τα προσφερόμενα προϊόντα. Δημόσια προβολή της υποβληθείσας αξιολόγησης καθώς και δυνατότητα των Χρηστών για σχολιασμό Ανάθεση και διασφάλιση αυθεντικών αξιολογήσεων των πελατών Ανάθεση και διασφάλιση αυθεντικών αξιολογήσεων των πελατών Ανάλυση σφαλμάτων
Μέσα Γραφικό στοιχείο (Java-Script)  Πλατφόρμα Αξιολογήσεων Πλατφόρμα Αξιολογήσεων / Γραφικό στοιχείο

API/csv, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

API Εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών
Νομική βάση Άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ / Άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ

Άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ

Άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ / Άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ Άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ Άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ / Άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ Άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ
Κατηγορίες δεδομένων  Δεδομένα πρόσβασης (π.χ. διεύθυνση IP, ημερομηνία πρόσβασης κ.λπ.) Δεδομένα πρόσβασης (π.χ. διεύθυνση IP, ημερομηνία πρόσβασης κ.λπ.), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα, υποβληθείσα αξιολόγηση (κείμενο + αστέρια), αριθμός συναλλαγής 

Υποβληθείσα αξιολόγηση

(κείμενο + αστέρια); κατά περίπτωση, προαιρετικές πληροφορίες, όπως

συντομευμένο όνομα + τόπος, κατά περίπτωση σχόλια σε απαντήσεις 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός συναλλαγής, ημερομηνία αγοράς, προϊόν αγοράς Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός συναλλαγής, ημερομηνία αγοράς, προϊόν αγοράς Διεύθυνση email, κατά περίπτωση όνομα, επίθετο, τίτλος, αριθμός συναλλαγής, ημερομηνία αγοράς, προϊόν αγοράς, δεδομένα πρόσβασης (διεύθυνση IP, χρόνος πρόσβασης κ.λπ.), υποβληθείσα αξιολόγηση (κείμενο + αστέρια) 

Ποιος υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να συμμορφώνεται με ποιες υποχρεώσεις του ΓΚΠΔ;

Trusted Shops GmbH Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Χρήστης Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

Υπεύθυνος για:

           

Άρθρο 13:

Πληροφορίες που παρέχονται εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων

Χρήστης Trusted Shops Trusted Shops Trusted Shops Χρήστης Trusted Shops και ο χρήστης

Άρθρο 14:

Πληροφορίες που παρέχονται εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν έχουν συλλεγεί από το υποκείμενο των δεδομένων

Δεν εφαρμόζεται Δεν εφαρμόζεται Δεν εφαρμόζεται Δεν εφαρμόζεται Δεν εφαρμόζεται Δεν εφαρμόζεται

Άρθρο 15: 

Επεξεργασία αιτημάτων παροχής πληροφοριών

Trusted Shops και ο χρήστης Trusted Shops  Trusted Shops  Trusted Shops  Χρήστης Trusted Shops 

Άρθρο 16: Επεξεργασία αιτημάτων διόρθωσης

Δεν εφαρμόζεται

Trusted Shops  Trusted Shops  Trusted Shops  Χρήστης Trusted Shops 

Άρθρο 17, Άρθρο 18: Επεξεργασία αιτημάτων διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας.

Άρθρο 19:

Γνωστοποίηση της υποχρέωσης διαγραφής

Trusted Shops και ο χρήστης Trusted Shops  Trusted Shops  Trusted Shops και ο χρήστης Χρήστης Trusted Shops 
Άρθρο 20: Επεξεργασία αιτημάτων αποδέσμευσης (φορητότητα δεδομένων) Trusted Shops και ο χρήστης Trusted Shops  Trusted Shops  Trusted Shops και ο χρήστης Χρήστης Trusted Shops 
Άρθρο 21: Επεξεργασία εναντιώσεων Trusted Shops και ο χρήστης Trusted Shops  Trusted Shops  Trusted Shops και ο χρήστης Χρήστης Trusted Shops 
Άρθρο 23, άρθ. 32: Εφαρμογή, τεκμηρίωση, αναθεώρηση και επικαιροποίηση των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων Trusted Shops και ο χρήστης Trusted Shops  Trusted Shops  Trusted Shops και ο χρήστης Χρήστης Trusted Shops 

Άρθρο 28:

Πρόσληψη εκτελούντων την επεξεργασία ή άλλων (υπο-) εκτελούντων την  επεξεργασία και επαλήθευση αυτών

Trusted Shops και ο χρήστης Trusted Shops  Trusted Shops  Trusted Shops και ο χρήστης Trusted Shops και ο χρήστης Trusted Shops 

Άρθρο 30:

Τήρηση αρχείου των δραστηριοτήτων επεξεργασίας

Trusted Shops και ο χρήστης Trusted Shops  Trusted Shops  Trusted Shops και ο χρήστης Χρήστης Trusted Shops 
Άρθρο 33 & Άρθρο 34: Διαδικασία για  παραβιάσεις δεδομένων που δύνανται να γνωστοποιηθούν Trusted Shops και ο χρήστης Trusted Shops  Trusted Shops  Trusted Shops και ο χρήστης Χρήστης Trusted Shops