Απαραίτητα Έγγραφα

Α.Ε./Ε.Π.Ε.

Καταστατικό Σύστασης

Κωδικοποιημένο Καταστατικό (όπως θα έχει τροποποιηθεί), θεωρημένο από το ΓΕ.ΜΗ. 

Πρόσφατο πιστοποιητικό του ΓΕ.ΜΗ περί εταιρικών μεταβολών

Πρακτικό διαχειριστή ή διαχειριστών (εφόσον υπάρχει)

Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ περί:μη παρέλευσης χρόνου διάρκειας της ΙΚΕ,μη λύσης και θέσεως σε εκκαθάρισης,μη καταχώρησης δικαστικής απόφασης για λύση της ΙΚΕ,μη πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής ή άλλης συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης πιστωτών,μη υποβολής αίτησης για κήρυξη της ΙΚΕ σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής ή άλλης συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης πιστωτών,μη υπαγωγής σε αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση.

Σε περίπτωση μετατροπής Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Α.Ε. σε Ι.Κ.Ε. θα πρέπει να προσκομίζεται εκτός των άλλων και Βεβαίωση από το Γ.Ε.ΜΗ περί καταχωρήσεως σε αυτό σημείωσης περί μη προβολής αντιρρήσεων από δανειστή ή δανειστές της μετατρεπομένης εταιρείας μέσα σε διάστημα ενός μηνός από την καταχώρησης της απόφασης για την μετατροπή.

Οικονομικές Καταστάσεις των 2 τελευταίων οικονομικών ετών, μαζί με τις εκθέσεις του Ορκωτού Ελεγκτή (οι εκθέσεις απαιτούνται μόνο αν η εταιρεία υποχρεούται σε έλεγχο από Ορκωτό Ελεγκτή)

Εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας των μετόχων για τα 2 τελευταία χρόνια

Φωτοτυπία ταυτότητας/ διαβατηρίου των μετόχων

Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ) στα στοιχεία της οικίας του μετόχου

Ι.Κ.Ε./ΜΟΝ.Ι.Κ.Ε.

Καταστατικό Σύστασης

Κωδικοποιημένο Καταστατικό (όπως θα έχει τροποποιηθεί), θεωρημένο από το ΓΕ.ΜΗ. 

Πρόσφατο πιστοποιητικό του ΓΕ.ΜΗ περί εταιρικών μεταβολών

Πρακτικό διαχειριστή ή διαχειριστών (εφόσον υπάρχει)

Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ περί:μη παρέλευσης χρόνου διάρκειας της ΙΚΕ,μη λύσης και θέσεως σε εκκαθάρισης,μη καταχώρησης δικαστικής απόφασης για λύση της ΙΚΕ,μη πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής ή άλλης συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης πιστωτών,μη υποβολής αίτησης για κήρυξη της ΙΚΕ σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής ή άλλης συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης πιστωτών,μη υπαγωγής σε αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση.

Σε περίπτωση μετατροπής Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Α.Ε. σε Ι.Κ.Ε. θα πρέπει να προσκομίζεται εκτός των άλλων και Βεβαίωση από το Γ.Ε.ΜΗ περί καταχωρήσεως σε αυτό σημείωσης περί μη προβολής αντιρρήσεων από δανειστή ή δανειστές της μετατρεπομένης εταιρείας μέσα σε διάστημα ενός μηνός από την καταχώρησης της απόφασης για την μετατροπή.

Οικονομικές Καταστάσεις των 2 τελευταίων οικονομικών ετών, μαζί με τις εκθέσεις του Ορκωτού Ελεγκτή (οι εκθέσεις απαιτούνται μόνο αν η εταιρεία υποχρεούται σε έλεγχο από Ορκωτό Ελεγκτή)

Εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας των μετόχων για τα 2 τελευταία χρόνια

Φωτοτυπία ταυτότητας/ διαβατηρίου των μετόχων

Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ) στα στοιχεία της οικίας του μετόχου

ΜΟΝ.Ε.Π.Ε.

Οικονομικές Καταστάσεις/Ισολογισμοί 2 τελευταίων ετών με υπογραφή & σφραγίδα από το νόμιμο εκπρόσωπο και το λογιστή της εταιρείας

Κωδικοποιημένο Καταστατικό το οποίο συμπεριλαμβάνει την τελευταία τροποποίηση, επικυρωμένο από επίσημο φορέα (Περιφέρεια / Νομαρχία / ΓΕΜΗ)

ΦΕΚ Σύστασης

ΦΕΚ Ισχύουσας Εκπροσώπησης (ΔΣ)

ΦΕΚ Τελευταίας Τροποποίησης Καταστατικού

Εκκαθαριστικά Σημειώματα Εφορίας 2 τελευταίων ετών του Εταίρου

Φωτοτυπία Ταυτότητας/Διαβατηρίου του Εταίρου

Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ) στα στοιχεία της οικίας του Εταίρου

ΟΕ/ΕΕ

Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύστασης/ Τροποποίησης/ Κωδικοποίησης Εταιρείας

Εκκαθαριστικά Σημειώματα Εφορίας 2 τελευταίων ετών των Ομόρρυθμων Εταίρων

Φωτοτυπία Ταυτότητας/Διαβατηρίου των Ομόρρυθμων Εταίρων

Έντυπα Ε3 2 τελευταίων ετών

Ισολογισμοί και Αποτελέσματα Χρήσης των 2 τελευταίων οικονομικών ετών (αν υπάρχουν)

Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών

Ατομική Επιχειρηση /Ελ.Επαγγελματίας

Εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας του φυσικού προσώπου/ ιδιοκτήτη της επιχείρησης για τα 2 τελευταία χρόνια

Φωτοτυπία Ταυτότητας/Διαβατηρίου του φυσικού προσώπου

Εντυπα Ε3 2 τελευταίων ετών

Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών

Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ) στα στοιχεία της οικίας του Φυσικού Προσώπου

Φυσικά Πρόσωπα

Εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας του φυσικού προσώπου

Φωτοτυπία Ταυτότητας/Διαβατηρίου του φυσικού προσώπου

Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ) στα στοιχεία της οικίας του Φυσικού Προσώπου 

Βεβαίωση αποδοχών εργασίας φυσικού προσώπου

Υποκατάστημα Αλλοδαπής Εταιρείας

Οικονομικές Καταστάσεις των 2 πιο πρόσφατων οικονομικών ετών της εταιρείας στο εξωτερικό, μαζί με τις εκθέσεις του Ορκωτού Ελεγκτή 

Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών 

Οικονομικές Καταστάσεις των 2 τελευταίων οικονομικών ετών, μαζί με τις εκθέσεις του Ορκωτού Ελεγκτή (οι εκθέσεις απαιτούνται μόνο αν η εταιρεία υποχρεούται σε έλεγχο από Ορκωτό Ελεγκτή)

ΦΕΚ Εγκατάστασης Υποκαταστήματος στην Ελλάδα 

Απόφαση Υπουργείου Οικονομικών ή Βεβαίωση από την Περιφέρεια/ Νομαρχία για την έγκριση εγκατάστασης του υποκαταστήματος στην Ελλάδα 

Πληρεξούσιο, μεταφρασμένο και επικυρωμένο από δικηγόρο, από το οποίο προκύπτει ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της εταιρείας 

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Συχνές Ερωτήσεις