Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος (Ν.4224/2013),
κατόπιν της αναθεωρήσεώς του με την υπ’ αριθμ. 392/31.05.2021 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος

Με τον Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος (ο «Κώδικας»), θεσπίζονται γενικές αρχές συμπεριφοράς, οι οποίες έχουν ως στόχο την ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης, την αμοιβαία δέσμευση και την ανταλλαγή της αναγκαίας πληροφόρησης μεταξύ δανειολήπτη και πιστωτικού ιδρύματος, προκειμένου να εξευρεθούν λύσεις ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης οφειλών σε καθυστέρηση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε δανειολήπτη.

Στο πλαίσιο των προβλέψεων του Κώδικα, η Γερμανική Τράπεζα VOLKSWAGEN BANK GmbH, δια του υποκαταστήματός στην Ελλάδα, με έδρα στην Ηλιούπολη Αττικής, Λ. Βουλιαγμένης, αρ. 409Α, ΤΚ 16346, ΑΦΜ 999325022, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Γ.Ε.ΜΗ. 123624760001 (η «Τράπεζα» ή η «VWB”), έχει θεσπίσει ειδική Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (η «Δ.Ε.Κ.»), προς το σκοπό εξεύρεσης της καταλληλότερης λύση για την ρύθμιση ή την οριστική διευθέτηση ενός δανείου που βρίσκεται σε καθυστέρηση, αλλά δεν έχει ακόμα καταγγελθεί από την Τράπεζα.

Ως «κατάλληλη λύση» για τους σκοπούς του Κώδικα, θεωρείται εκείνη που διασφαλίζει τη συμμόρφωση της Τράπεζας με τις εποπτικές της υποχρεώσεις, λαμβάνοντας όμως παράλληλα υπόψη και κατόπιν ανά περίπτωση αξιολόγησης, τη συνολική οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη.

Έντυπα του Κώδικα Δεοντολογίας και της Δ.Ε.Κ. της VWB

 • Για το Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες, πατήστε εδώ.
 • Για να λάβετε γνώση του περιεχομένου του εντύπου "Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση  Πληροφόρησης (Τ.Ο.Κ.)  (φυσικά πρόσωπα)", το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσετε μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του Κώδικα Δεοντολογίας, πατήστε εδώ.
 • Για να λάβετε γνώση του περιεχομένου του εντύπου "Τυποποιημένο Έντυπο Οικονομικής Πληροφόρησης (Νομικά Πρόσωπα- Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις)", το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσετε μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του Κώδικα Δεοντολογίας, πατήστε εδώ.
 • Για το Τυποποιημένο Έντυπο Ένστασης ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής Ενστάσεων της Τράπεζας, πατήστε εδώ .

Νομοθετικό- Κανονιστικό Πλαίσιο

 • Για την υπ’ αριθμ. 116/1/25.8.2014 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος, πατήστε εδώ.
 • Για την υπ’ αριθμ. 129/2/16.2.2015 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος, πατήστε εδώ.
 • Για την υπ’ αριθμ. 148/10/5.10.2015 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος, πατήστε εδώ.
 • Για την υπ’ αριθμ. 195/1/29.7.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος, πατήστε εδώ.
 • Για την υπ’ αριθμ. 392/1/31.5.2021 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος, πατήστε εδώ.
 • Για τον Ν. 4738/2020 (ΦΕΚ Α’ 207/27.10.2020), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι και τη δημοσίευση του Ν. 4821/2021 (ΦΕΚ Α 134/31.07.2021), πατήστε εδώ.
 • Για την υπ’ αριθμ. 145947 ΕΞ 2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β’ 5909/10.10.2023), πατήστε εδώ.
 • Για τον οδηγό της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), σχετικά με τη χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του Κώδικα Δεοντολογίας από τον αιτούντα, πατήστε εδώ.

 

Ειδικό Σημείο Επικοινωνίας για τον Κώδικα Δεοντολογίας και τη Δ.Ε.Κ. της VWB

Για την υποδοχή ερωτημάτων, την παροχή οδηγιών, την παραλαβή δηλώσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών (με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται για το Στάδιο 2 και 4 της Δ.Ε.Κ.), καθώς και για τη διεξαγωγή της επικοινωνίας, ειδικά για τις ανάγκες εφαρμογής του Κώδικα και σε κάθε Στάδιο της Δ.Ε.Κ., ορίζεται ως Ειδικό Σημείο Επικοινωνίας, το κατάστημα της VWB επί της Λ. Βουλιαγμένης, αρ. 409Α, στην Ηλιούπολη Αττικής, Τ.Κ 16346, ώρες λειτουργίας: 09:00-17:00, τηλ.: +30 2108925941, E-mail: codeofconduct.greece@vwfs.com, καθώς και ο παρόν ιστότοπος, στον οποίο διατίθενται προς μεταφόρτωση και αποθήκευση σε σταθερό μέσο, τα προβλεπόμενα στην Δ.Ε.Κ. της Τράπεζας έντυπα, καθώς και ό,τι απαιτείται να συμπληρώσει ο δανειολήπτης μέσω της Πλατφόρμας, ώστε να λαμβάνει σχετική γνώση. 

Φορείς παροχής συμβουλευτικής συνδρομής

Για παροχή συμβουλευτικής συνδρομής και ενημέρωσης σχετικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας, μπορείτε να απευθύνεστε και στους αναφερόμενους στα άρθρα 3 και 4 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α’ 207) φορείς και συγκεκριμένα στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) ή Γραφεία Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών (Γ.Ε.Υ.Δ.), που λειτουργούν πανελλαδικά. Η επαφή με τα Κ.Ε.Υ.Δ.– Γ.Ε.Υ.Δ. γίνεται τηλεφωνικά στον αριθμό: 213.212.57.30.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πανελλαδικό δίκτυο των Κ.Ε.Υ.Δ.– Γ.Ε.Υ.Δ., παρακαλούμε επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.): http://www.keyd.gov.gr/kgeyd/.

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;

Συχνές ερωτήσεις