Α.Ε./Ε.Π.Ε.

Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της εταιρίας (σύστασης ή κωδικοποιημένο) , το αντίστοιχο ΦΕΚ δημοσίευσής του καθώς και τα ΦΕΚ δημοσίευσης των μεταγενέστερων αυτού τροποποιήσεων

ΦΕΚ σύστασης

Πρόσφατο (μηνός) και επικυρωμένο Πιστοποιητικό μεταβολών από το Γ.Ε.Μ.Η. (θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις από τη σύσταση έως σήμερα)

Αντίγραφο του πρακτικού της Γ.Σ. για την εκλογή των μελών  του εν’ ενέργεια ΔΣ της εταιρίας (ακριβές αντίγραφο με πρωτότυπη υπογραφή του προέδρου και σφραγίδα της εταιρίας)

Αντίγραφο του πρακτικού του ισχύοντος ΔΣ για την συγκρότησή του  σε σώμα και την παροχή δικαιώματος εκπροσώπησης (ακριβές αντίγραφο με πρωτότυπη υπογραφή του προέδρου και σφραγίδα της εταιρίας) ή ΦΕΚ εκπροσώπησης

Αντίγραφα ταυτότητας του/των εκπροσώπων

Πρόσφατο εκκαθαριστικού του/των εκπροσώπου/-ων (προαιρετικά)

Έντυπο Ε9 εκπροσώπου/-ων (προαιρετικά, εφόσον υπάρχει)

Δημοσιευμένοι ισολογισμοί δύο τελευταίων ετών με το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή. Σε περίπτωση μη υποχρέωσης δημοσίευσης, οι ισολογισμοί θα πρέπει να αποστέλλονται με την ένδειξη “Οριστικοί” με υπογραφή και σφραγίδα εταιρίας.

Πρόσφατο (όχι προγενέστερο από τρίμηνο σε σχέση με την ημερομηνία αίτησης) δευτεροβάθμιο ισοζύγιο με απογραφή και κίνηση μήνα και αντίστοιχο της προηγούμενης περιόδου.

Ι.Κ.Ε./ΜΟΝ.Ι.Κ.Ε.

Πράξη σύστασης & καταστατικό (ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό), όπως έχει καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ

Κωδικοποιημένο καταστατικό, όπως έχει καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ ή, σε περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί κωδικοποίηση του καταστατικού, όλες οι καταστατικές τροποποιήσεις, όπως έχουν καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ.

Γενικό πιστοποιητικό εκδόσεως του αρμόδιου Γ.Ε.ΜΗ, από το οποίο –μεταξύ άλλων- προκύπτουν όλες οι καταστατικές τροποποιήσεις που έχουν δημοσιευθεί από το Γ.Ε.ΜΗ

Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, εκδόσεως του αρμοδίου Γ.Ε.ΜΗ

Σε περίπτωσης μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε, τα πλήρη στοιχεία του μοναδικού εταίρου, όπως είναι καταχωρημένα στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Σε περίπτωση που η καταστατική έδρα είναι διαφορετική από την πραγματική, σχετική υπεύθυνη δήλωση του/των διαχειριστή/-ων.

ΜΟΝ.Ε.Π.Ε.

Επικυρωμένο κωδικοποιημένο καταστατικό και το αντίστοιχο ΦΕΚ. Σε περίπτωση τροποποιήσεων καταστατικού απαιτείται κωδικοποιημένο καταστατικό  με όλες τις τροποποιήσεις.                                                                                                                                                          Πρόσφατο (μηνός) Γενικό Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ   Ισολογισμοί 2 τελευταίων ετών με υπογραφή & σφραγίδα από το νόμιμο εκπρόσωπο και το λογιστή της εταιρείας

Κωδικοποιημένο Καταστατικό το οποίο συμπεριλαμβάνει την τελευταία τροποποίηση, επικυρωμένο από επίσημο φορέα (Περιφέρεια / Νομαρχία / ΓΕΜΗ)

ΦΕΚ Σύστασης

ΦΕΚ Ισχύουσας Εκπροσώπησης (ΔΣ)

ΦΕΚ Τελευταίας Τροποποίησης Καταστατικού

ΟΕ/ΕΕ

Επικυρωμένα αντίγραφα του ισχύοντος καταστατικού (σύστασης ή κωδικοποιημένο) της εταιρίας και των μεταγενέστερων αυτού τροποποιήσεων

Πρόσφατο (μηνός) και επικυρωμένο Πιστοποιητικό μεταβολών από το Γ.Ε.Μ.Η. (θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις από τη σύσταση έως σήμερα)

Αντίγραφα ταυτότητας του/των εκπροσώπου/-ων

Πρόσφατο εκκαθαριστικού του/των εκπροσώπου/-ων

Έντυπο Ε9 εκπροσώπου/-ων (προαιρετικά, εφόσον υπάρχει)

 Έντυπα Ν δύο τελευταίων ετών (για εταιρείες με βιβλία Α/Β κατηγορίας)

 Έντυπα Ε3 δύο τελευταίων ετών (για εταιρείες με βιβλία Α/Β κατηγορίας)

 Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ τρέχοντος έτους  (ή προηγούμενου εάν η αίτηση γίνεται στο ά εξάμηνο του έτους) (για εταιρείες με βιβλία Α/Β κατηγορίας)

Ατομική Επιχειρηση /Ελ.Επαγγελματίας

Βεβαίωση έναρξης εργασιών 

Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού

Φωτοτυπία ΑΔΤ/ή Διαβατηρίου εν ισχύ

Εντυπα Ε3 2 τελευταίων ετών

Έντυπο Ε9 (εφόσονυπάρχει)    

Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ τρέχοντος έτους

Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ    

Φυσικά Πρόσωπα

Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού 

Φωτοτυπία ΑΔΤ/ή διαβατηρίου εν ισχύ

Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ

Βεβαίωση τελευταίας μισθοδοσίας     

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Συχνές Ερωτήσεις