Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Προεξόφλησης Δανείων

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18.7.2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τις προεξοφλήσεις, επιτρέπεται πλέον η πρόωρη εξόφληση του τοκοχρεωλυτικού ή χρεολυτικού δανείου τακτής λήξης (στεγαστικού, καταναλωτικού ή επιχειρηματικού) μερική ή ολική.